• Home
  • RockShox 2012 Basic Service Kit Sektor RL Dual Position Coil

RockShox 2012 Basic Service Kit Sektor RL Dual Position Coil

  • Includes dust seals
  • Includes foam rings
  • Includes oil seals
  • Includes air and damper O-rings

Description

Includes dust seals, o-ring seals, and foam ring.